آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

توربین گازی

Spread the love
مدل سازی دینامیکی توربین گازی V94.2

مدل سازی دینامیکی توربین گازی V94.2

توربین‌های گازی V94.2 با دو سوخت گازوئیل به صورت مایع و گاز طبیعی می‌توانند کار کنند. در این مقاله تخمینی از پارامترهای توربین گازی V94.2 در حالت استفاده از

کاهش ناکس توربین گازی

چهار روش کاهش ناکس توربین گازی

با افزایش بیشینه دمای گازهای توربین گازی، بازده حرارتی سیکل ترکیبی زیاد می‌شود. با این‌همه، زمانی که دمای کارکرد توربین گازی افزایش می‌یابد تولید آلاینده NOx زیاد

سیستم حفاظت نیروگاه گازی

مقدمه در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه نقل انرژی، ژنراتورها، ترانس‌ها، موتورها و سایر تجهیزات الکتریکی در اثر فقدان عایق‌بندی و یا ضعف استقامت الکتریکی عایق‌ها