آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

ممانعت از زنگ زدگی روغن چگونه ارزیابی میشود؟

ممانعت از زنگ زدگی روغن

در این فیلم 2 دقیقه ای درباره خاصیت ممانعت از زنگ زدگی روغن توربین به شما میگویم:

  • خاصیت ممانعت از زنگ زدگی روغن توربین به چه معنا است؟
  • ادتیوهای ممانعت از زنگ زدگی چه ترکیباتی هستند؟
  • حجم نمونه روغن، پریود زمانی نمونه گیری و قیمت آزمایش corrosion inhibition طبق استاندارد ASTM D 665A

ممانعت از زنگ زدگی روغن توربین

به نام خدا دوستان سلام  من سعید کردی زاده هستم، کارشناس ارشد مکانیک. در این ویدیو قصد دارم مطالبی را در مورد ممانعت از زنگ زدگی روغن توربین یا turbine oil corrosion inhibition با شما به اشتراک بگذارم.

خاصیت ممانعت از زنگ زدگی روغن توربین به چه معنا است؟

ادتیوه ممانعت از زنگ زدگی روغن به روغن توربین اضافه میشود تا سطوح فلزی که روغن توربین با آن سطوح در تماس است، دچار زنگ زدگی نشود.

با روغن توربین بیشتر آشنا شوید.

ادتیوهای ممانعت از زنگ زدگی چه ترکیباتی هستند؟

ادتیوه ممانعت از زنگ زدگی روغن حاوی ترکیبات قطبی بوده و مثل براده آهنی که به آهن ربا میچسپد، به سطح فلز جذب میشود. آمین ها، فنول ها، سولفات ها و فسفات ها از این دسته مواد هستند.

ممانعت از زنگ زدگی روغن

ادتیوه بازداردنده از زنگ زدگی روغن مثل براده آهنی که به آهن ربا میچسپد، به سطح فلز جذب میشود.

 

حجم نمونه روغن، پریود زمانی نمونه گیری و قیمت آزمایش corrosion inhibition طبق استاندارد ASTM D 665A

جالب است که بدانید روغن توربین ممکن است هرساله 20% ادتیو corrosion inhibition خودش را از دست بدهد.

بنابراین شما کاربران توربین بایستی از میزان ادتیو corrosion inhibition روغن توربین تخمین و ارزیابی قابل قبولی داشته باشید.

برای این کار پیشنهاد میشود از پروتکل ASTM D 665A برای سنجش میزان این ادتیوها استفاده کنید.

ممانعت از زنگ زدگی روغن

 

 

توربین سازها در این مورد Guideline مشخصی ارایه نداده اند.

فقط همانطور که در جدول زیر مشاهده میکنید، شرکت General Electric لزوم انجام این آزمایش را برای توربین بخار مشخص کرده است.

ممانعت از زنگ زدگی روغن

 

 

پیشنهاد می شود سالیانه برای توربین بخار و یا در صورت مشاهده آثار زنگ زدگی، این آزمایش را انجام دهید.

مقدار روغن مورد نیاز این آزمایش 300ml بوده و هزینه آزمایش در کشور ما سی هزار تومان است.

 

ممانعت از زنگ زدگی روغن

 

دیدگاه‌ها (0)

*
*

*

code