0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

سیستم dcs نیروگاه سیکل ترکیبی

در بخش کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی از سیستم های کنترل DCS نیروگاه زیمنس استفاده شده است.

با توجه به معرفی سیستم SPPA-T2000 به عنوان نام تجاری جایگزین سیستم TELEPERM XP توسط زیمنس این سیستم به عنوان سیستم کنترلی و dcs نیروگاه استفاده خواهد شد.

 

dcs نیروگاه

 

تعریف سیستم dcs نیروگاه 

سیستم dcs نیروگاه در سه سطح Operation & Monitoring و Automation & Processing و Engineering & Diagnostic  تعریف شده است.

dcs نیروگاه

 

بخش های سیستم dcs نیروگاه 

سیستم dcs نیروگاه در سطح ارتباطات شبکه ای دارای دو باس با نام های ترمینال باس و پلنت باس است.

که تجهیزات سطح یک به باس اول و تجهیزات سطح دوم به پلنت باس متصل هستند.

dcs نیروگاه

 

این باس ها توسط یک یا چند درگاه افزونه موسوم به PU یا Processing Unit به یکدیگر متصل می شوند.

OT یا ترمینال های اپراتوری ، SU یا Server Unit ، نمایشگر صفحه بزرگ 84 اینچ و پرینتر تجهیزاتی هستند که به ترمینال باس متصل هستند.

dcs نیروگاه

 

SUها سیستم ذخیره اطلاعات هستند که در پشت آنها یک MOD برای ذخیره اطلاعات بر روی نوارهای مغناطیسی تعبیه شده است.

dcs نیروگاه

 

در این سیستم یک سیستم عیب یابی و مهندسی به شکل Master & Slave  (فرمانده و برده) در نظر گرفته شده که به هر دو باس متصل است.

تابلوهای کنترل بخش های مختلف نیروگاه موسوم به AP به پلنت باس متصل هستند.

تابلوهای متصل به این باس عبارتند از:

سه تابلو برای هر HRSG:

 • تابلوی AP
 • تابلوی extension
 • تابلوی BMS

dcs نیروگاه

 

دو تابلو برای مشترکات بویلرها:

 • تابلوی AP
 • تابلوی extension

dcs نیروگاه

 

سه تابلو برای توربین ژنراتور بخار:

 • تابلوی AP
 • تابلوی اکستنشن یک
 • تابلوی اکستنشن دو

dcs نیروگاه

 

سه تابلو برای سیستم کولینگ هلر:

 • تابلوی AP
 • تابلوی اکستنشن یک
 • تابلوی اکستنشن دو

dcs نیروگاه

 

سه تابلو برای برای سطح یک:

 • تابلو Common
 • تابلوی اسکادا Scada
 • تابلوی Back up

dcs نیروگاه

 

dcs نیروگاه و سیستم های Common 

در بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کنترل اصلی سیستم های Common به صورت محلی تعبیه شده است

و تنها پارامترهای مهم آن جهت اطلاع بهره بردار مستقر در اتاق فرمان مرکزی به سیستم کنترل DCS ارسال می گردد.

dcs نیروگاه

 

تابلو های مربوط به HRSG و توربین ها در ساختمان سوئیچ گیر واحد و تابلوهای کولینگ در سوئیچ گیر کولینگ نصب میشوند.

dcs نیروگاه

 

تابلوی مشترکات و اسکادا به طور معمول در اتاق فرمان مرکزی نصب می شوند.

dcs نیروگاه

 

باس های سیستم برحسب موقعیت تجهیزات مختلف و تابلوها از طریق ماژول هایی به نام Optical Switching Mosul بین ساختمان کنترل مرکزی نیروگاه و ساختمان های سوئیچ گیر قرار می گیرند.

dcs نیروگاه

 

اتاق فرمان مرکزی نیروگاه سیکل ترکیبی بین بخش گازی و بخار مشترک می باشند.

dcs نیروگاه