زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.

اسپکتروم نرمال موتور DC و کنترل‌ها  (Normal Spectrum in DC Motors And Control)

0

در اسپکتروم نرمال موتور DC که منبع تغذیه آن‌ها یکسو کننده تمام موج کنترل شده اسـت، شـاهد پیـک ارتعاشات در فرکـانس ۶ هستیم. فرکانس ۶، فرکانس آتش تریستورها (Silicon Control Rectifier Firing Frequency) نامیده شده و به اختصار به صورت SCR Firing Frequency یا SCR بیان می‌شود.

چنانچـه منبع تغذیه موتور یک‌سو کننده نیم موج کنترل شده باشد، فرکـانس آتش تریستورها سـه برابـر فرکـانس خط یا ۳ خواهد بود. شکل زیر اسپکتروم نرمال موتور DC را نشان می­دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، فرکانس ۱X و فرکانس آتش تریستورها (SCR) دامنه غالب ارتعاشی دارند.

 اسپکتروم نرمال موتور DC

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.