روتور خارج از مرکز در موتورهای القایی جریان متناوب (Eccentric Rotor AC Induction Motors)

0

در روتور‌های خارج از مرکز موتور AC ، فاصله هوایی متغیر دواری بین روتور و استاتور ایجاد می‌شود؛ این نــامیزانی فاصــله هــوایی منجــر بــه افــزایش ارتعاشــات موتــور بــه علــت بــرهم خــوردن تــوازن میــدان مغناطیــسی می‌شود. در این حالت احتمال برخورد روتور و استاتور نیز وجود خواهد داشت. روتور‌های خارج از مرکز، 2 تولید می‌کنند. این فرکانس با مجاورها یا ساید بندهای فرکانس گذر قطب   (Pole Pass Frequency) یا PPF احاطه شده‌اند. همچنین مجاورهای PPF حول 1X موجود  می‌باشد. PPF به تنهایی در فرکانس پایین و در محدوده در 0.3Hz تا 2Hz ظاهر شده و به کمک رابطه زیر محاسبه می‌شود:

PPF : فرکانس گذر قطب = فرکانس لغزش × تعداد قطب‌ها

 

این مطالب را هم بخوانید
طیف فرکانسی روتور خارج از مرکز موتور ac
روتور خارج از مرکز موتور ac

چک کردن هم­راستایی کوپلینگ و آنالیز جریان به تشخیص خارج از مرکزی روتور کمک می‌کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code