کاویتاسیون در پمپ چیست

پدیده‌ی کاویتاسیون عبارت است از تشکیل حباب‌های گاز در قسمت مکش (در اثر کاهش فشار)، ورود حباب‌ها به درون پروانه و پوسته، ترکیدن حباب‌ها در اثر افزایش فشار، آزاد شدن انرژی و بروز خرابی در قطعات پمپ‌ها.

ادامه مطلب