0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
آزمایش Patch Test

آزمون تراکم ذرات Patch Test

ذرات فرسایشی درون روغن از نقطه نظر شکل، اندازه، جنس و رنگ می‌توانند به عنوان منبع اطلاعاتی بسیار غنی در نظر گرفته شوند. در واقع

فروگرافی مشاهد‌اتی (AF)

در صورتی که در هر کدام از نتایج آزمایش‌های TDPQ، PQ و DRF وضعیت مشکوکی ملاحظه شود، مشاهده ذرات موجود در روغن با استفاده از

آزمایش فروگرافی مستقیم (DRF)

فروگرافی مستقیم (DRF)

آنالیز عنصری روغن درخصوص ذرات بزرگتر از μm8 سکوت می‌کند و اینجا آزمایش‌های تکمیلی به منظور شناسایی ذرات فرسایشی بزرگ می‌توانند راهگشا باشند. آزمایش فروگرافی