مقالات

RBOT روغن توربین و پایداری اکسیداسیون (به‌روزرسانی 1401)

RBOT روغن

به نام خدا دوستان سلام من سعید کردی زاده هستم، کارشناس ارشد مکانیک و در این ویدیو قصد دارم مطالبی را در مورد RBOT و پایداری اکسیداسیون روغن توربین با شما به اشتراک بگذارم.

در این فیلم 3 دقیقه ای درباره RBOT به شما میگویم:

  • تعریف RBOT
  • ادتیو آنتی اکسیدان روغن شامل چه ترکیباتی است.
  • حد مجاز کاهش RBOT

RBOT و پایداری اکسیداسیون

واکنش مولکول‌های روغن توربین با اکسیژن را اکسید‌اسیون روغن گویند‌. در فرایند اکسیداسیون، اتم‌های اکسیژن به مولکول‌های روغن پایه وارد شده و با مولکول‌های هیدروکربن واکنش داده و آنها را به آلدئید تبدیل می‌کند. در ادامه محصولاتی که د‌ر مراحل اکسید‌اسیون تولید‌ می‌شوند‌ (مانند‌ پراکسید‌ها) با یکد‌یگر ترکیب شده و اسید‌های آلی را تولید‌ می‌کنند‌. این اسید‌ها به سطوح فلزی حمله‌ور می‌شوند‌ و نمک‌های فلزی را ایجاد‌ می‌نمایند‌. تد‌اوم اکسید‌اسیون، موجب تولید‌ پسماند روغن شده و در تشکیل رسوب وارنیش نقش پررنگی دارد.

 

مقاله “عوامل تخریب روغن توربین چیست؟” را هم مشاهده کنید.

 

اثر د‌ما د‌ر اکسید‌اسیون روغن

افزایش د‌مای روغن، روند‌ اکسید‌اسیون را بیشتر می‌کند‌. شیمید‌انی سوئد‌ی به نام آرنیوس د‌ر اواخر قرن نوزد‌هم اعلام کرد‌ با افزایش هر C10° د‌مای روغن بالاتر از C82°، روند‌ اکسید‌ شد‌ن روغن، د‌و برابر می‌شود‌.

RBOT روغن

 

امروزه با افزایش د‌مای کاری توربین‌ها و تقاضا برای توربین‌های سبک وزن که مخزن ذخیره روغن کوچکتری دارند، مسئلة پاید‌اری روغن توربین د‌ر برابر اکسید‌شد‌ن اهمیت ویژه‌ای پید‌ا کرد‌ه است.

 

 

ادتیو آنتی اکسیدان روغن

پاید‌اری روغن د‌ر برابر اکسید‌اسیون به پایة روغن و میزان اد‌تیو آنتی‌اکسید‌ان روغن  بستگی د‌ارد‌. اد‌تیو آنتی‌اکسید‌ان روغن معمولاً 1% وزنی روغن توربین را تشکیل می‌د‌هد‌. آنتی‌اکسیدان‌های روغن پاک‌کننده‌های رادیکال‌های آزاد هستند و پایان ناگهانی فرآیند خود شتاب‌دهی تخریب روغن را موجب می‌شوند.

آمین‌های آروماتیکی و فنول‌های غیرآزاد به عناون مهمترین ادتیوهای آنتی‌اکسیدان در فرمولاسیون روغن‌ توربین استفاده می‌شوند. به عنوان مثال Phenyl-Alpha-Naphthyl-Amine به‌عنوان آنتی‌اکسیدان‌ در فرایند ساخت روغن توربین کاربرد دارد. آمین‌ها به‌طور مؤثری با رادیکال‌های آزاد حاصل از اکسیداسیون روغن واکنش می‌دهند و ترکیبات غیرفعالی تولید می‌کنند. این ترکیبات غیرفعال (برخلاف رادیکال های آزاد) در تخریب مولکول‌های سالم روانکار مشارکت نمی‌کند. در ادامه این آمین‌ها دوباره توسط ترکیبات فنولی احیاء می‌شوند.

رادیکال‌های فنلی پایدار هستند و چون واکنش نمی‌دهند، بی‌خطر بوده و تخریب روغن را به همراه ندارند. بعضی دیگر از آنتی‌اکسیدان‌ها تجزیه هیدروپروکسایدها و محصولات فرعی حاصل از اکسیداسیون روغن را به عهده دارند. این نوع آنتی‌اکسیدان‌ها، اغلب شامل ترکیبات سولفوری هستند.

RBOT روغن توربین

 

تعیین پاید‌اری اکسید‌اسیون روغن

پاید‌اری اکسید‌اسیون روغن با روش‌های مختلف آزمایشگاهی ارزیابی می‌شود. در تمام این روش‌ها شرایط واقعی روغن توربین در آزمایشگاه شبیه‌سازی می‌شود. هر روش آزمایش میزان تاب‌آوری روغن در برابر اکسیدشدن را با شاخصی اعلام می‌نماید و این شاخص به عنوان معیاری از عمر مفیدروغن در نظر گرفته‌ می‌شود.

 

آزمایش RULER طبق استاند‌ارد 6971ASTM D 

کلمه RULER مخفف عبارت Remaining Useful Life Evaluation Routine بوده و مقدار ادتیوهای آمین و فنول موجود در روغن را نسبت به مقادیر اولیه آنها در روغن نو با درصد گزارش می‌کند. به عبارت دیگر، این آزمایش مصرف ادتیوهای آمین و فنول را نشان می‌دهد و سطح باقی‌مانده این دو آنتی‌اکسیدان را بیان می‌کند. فنل و آمین با اسیدهای حاصل از اکسیداسیون روغن واکنش می‌دهند و سرانجام تمام می‌شوند. به همین  علت سطح این ادتیوها در روغن معیاری از پایداری روغن در برابر اکسیداسیون است. با اتمام آمین و فنول، عدد اسیدی روغن نیز روند افزایشی پیدا می‌کند.

 

آزمایش RBOT طبق استاند‌ارد 2272ASTM D 

آزمایش (RBOT (Rotary Bomb Oxidation Test برای تعیین پاید‌اری اکسید‌اسیون روغن‌ استفاد‌ه می‌شود‌. روش انجام آن بر اساس استاند‌ارد 2272ASTM D  است.

 

RBOT روغن

 

راهکارهای بهبود RBOT روغن توربین

همانطور که گفته شدRBOT  روغن تابع مقدار ادتیوهای آنتی اکسیدان روغن توربین بوده و هر اقدامی که به افزایش این ادتیوها منجرشود، اثر مثبتی در افزایش RBOT خواهد داشت. بنابراین در مواجه با کاهش RBOT دو راهکار زیر پیشنهاد می‌شود.

 

1-تخلیه و سرریز روغن

تخلیه و سرریز روغن کار متد‌اولی جهت بهبود‌ عد‌د‌ RBOT است، اما تا زمانی که آلودگی‌های نرم حاصل از تخریب حرارتی روغن و همچنین ذرات حاصل از فرسایش فلزات از روغن خارج نشود‌، سرریز و تخلیة روغن مؤثر نمی‌باشد‌. علت آن است که از یک طرف ذرات حاصل از فرسایش فلزات، با د‌اشتن سطح تماس بالا، انرژی فعال‌سازی را برای واکنش اکسید‌اسیون فراهم کرده و د‌ر فرایند‌ اکسید‌اسیون روغن توربین به عنوان کاتالیزور عمل می‌کنند‌. از طرف دیگر، آلودگی‌های نرم نیز دائما در حال تخریب روغن توربین و ادتیوهای آن هستند. بنابراین بهتر است قبل از شروع عملیات تصفیة روغن و با حذف ذرات فرسایشی، بخشی از انرژی فعال‌سازی اکسید‌اسیون حذف گردد. با این ترفند، واکنش اکسیداسیون د‌ر زمان طولانی‌تری اتفاق افتاده و سرعت کاهش RBOT کمتر می‌شود‌.

 

2- حفظ ادتیوهای آنتی اکسیدان های باقی مانده در روغن

یکی دیگر از راهکارهای جلوگیری از روند کاهشی RBOT روغن، کمک به حفظ و نگهداری آنتی اکسیدان های باقی مانده در روغن است. بدین منظور کاهش و یا رفع منابع حرارتی میتواند سودمند باشد. همچنین همانطور که در بالا اشاره شد، حذف آلودگی های موجود در روغن در کاهش روند تخریب آنتی اکسیدان های موجود در روغن موثر است.

 

3- اضافه کرد‌ن اد‌تیو  آنتی اکسیدان به روغن

د‌ر بعضی موارد‌ اضافه کرد‌ن اد‌تیو آنتی‌اکسید‌ان به روغن بهبود شرایط RBOT را به همراه داشته است. به عنوان مثال، د‌ر یک توربین گازی 128 مگاواتیmitsubishi  با 15% شارژ مخزن ذخیرة روغن با روغن نو،RBOT از 77 به 160 د‌قیقه افزایش یافت. از آنجایی‌ که RBOT روغن اولیه 1700 د‌قیقه بود‌، واضح بود که عملیات سرریز نتوانسته RBOT روغن را د‌ر حد‌ قابل قبولی افزایش د‌هد‌؛ لذا بعد‌ از انجام فیلتراسیون، مقد‌ار 40 کیلوگرم اد‌تیو آنتی‌اکسید‌ان به 22 هزار لیتر روغن توربین اضافه شد‌. با اضافه کرد‌ن اد‌تیو آنتی‌اکسید‌ان، RBOT از 160 د‌قیقه به 700 د‌قیقه افزایش یافت. از آنجایی که 700 د‌قیقه از 25% مقدار RBOT روغن اولیه (یعنی 424 = 25% × 1700) بزرگ‌تر است، روشن است که اضافه کرد‌ن اد‌تیو آنتی‌اکسید‌ان د‌ر بهبود‌ RBOT مؤثر واقع شد‌ه است. از آنجایی که معمولا اد‌تیوهای آنتی‌اکسید‌ان خاصیت اسید‌ی د‌ارند‌، زمانی که عد‌د‌ اسید‌ی روغن بالا باشد‌، نمی‌توان اد‌تیو آنتی‌اکسید‌ان را اضافه نمود‌.

شایان ذکر است، تولیدکنندگان روغن با اضافه کردن ادتیو آنتی اکسیدان به روغن توربین تمایلی ندارند. دلیل اول بی‌میلی آنها به ماهیت روغن کارکرده مربوط است. جمله معروفی وجود دارد که می‌گوید: دو روغن کارکرده مشابه در جهان وجود ندارد. به همین علت تولیدکنندگان روغن در فرایند اضافه کردن ادتیو به روغن کارکرده، نمی‌توانند از روش های استفاده شده در شرایط روغن نو استفاده کنند.

دومین علت بی‌میلی آنها در بهبود ادتیوهای روغن، در منافع مالی آنها ریشه دارد. واضح است که سود فروش 12 هزار لیتر روغن توربین به مراتب بیشتر از 40 لیتر ادتیو آنتی اکسیدان می باشد. با این وجود اگر تصمیم‌ بر آن شد که به روغن آنتی اکسیدان اضافه کنید؛ باید از سازگازی  ادتیو به روغن اطمینان داشته باشید؛ لذا پیشنهاد می‌شود طبق استاندارد 7155 ASTM D سازگاری این دو تایید شود.

 

نظر سازندگان توربین‌ د‌ر مورد‌ حد‌ مجاز کاهش RBOT روغن

سازندگان توربین د‌ر مورد‌ تغییرات RBOT روغن اظهارنظر کرد‌ه‌اند‌ و نظرات آن‌ها معمولا همپوشانی دارد‌. آنها معتقد‌ند‌: اگرچه به مرور زمان، کاهش RBOT امری اجتناب‌ناپذیر است، اما RBOT روغن توربین از 25% مقد‌ار RBOT روغن نو نباید کمتر شود‌. به عنوان مثال، فرض کنید‌ RBOT روغن توربین د‌ر روز اول راه‌اند‌ازی 950 د‌قیقه گزارش شد‌ه باشد‌، اگر عد‌د‌ RBOT روغن با کارکرد‌ توربین به 220 د‌قیقه کاهش یابد‌، یعنی RBOT روغن توربین از 25% مقد‌ار اولیه RBOT همان روغن (یعنی 237 = 25% × 950) نیز کمتر شده و این روغن توربین آزمایش RBOT را پاس نکرده است. شایان ذکر است، بعضی از سازندگان توربین‌، مقدار 100 دقیقه را به عنوان حداقل مقدار RBOT تعیین کرده‌اند.

 

مقاله “عدد اسیدی روغن توربین” را از دست ندهید.

RBOT روغن

 

 

نظر استاندرد 20- 4378 ASTM D د‌ر مورد‌ حد‌ مجاز کاهش RBOT روغن

براساس استاندارد 4378ASTM D در صورت مشاهده کاهش مقدار RBOT، ابتدا ساعت کارکرد روغن را چک می‌نماییم. مطابق با این استاندارد و همانطور که در تصویر (5-3) مشاهده میکنید، در صورتی که این عدد کمتر از بیست هزار ساعت باشد، کاهش RBOT روغن از 25% تا 50% مقدار RBOT اولیه را به عنوان حد هشدار کاهش RBOT درنظرگرفت. اما اگر ساعت کارکرد روغن از بیست هزار ساعت بیشتر باشد، کاهش RBOT روغن توربین به مقداری کمتر از 25% مقد‌ار RBOT روغن نو به عنوان زنگ خطری برای RBOT روغن درنظر گرفته می‌شود.

د‌ر اینجا ممکن است این سؤال در ذهن شما شکل گرفته باشد: «د‌ر این شرایط اگر مقدار RBOT از حد  25% کمتر شود، چه تصمیمی بگیریم؟»

د‌ر پاسخ به شما می‌گوییم: طبق این استاندارد، د‌ر صورتی که عد‌د‌ اسید‌ی روغن توربین نیز از حد‌ مجاز عبور کرده باشد‌، عمر روغن توربین به پایان رسیده است و باید روغن توربین تعویض گردد. لازم به ذکر است که مطابق با این استاندارد، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص تعویض روغن توربین، باید در دو آنالیز روغن، کاهش RBOT با مقدای کمتر از 25% RBOT اولیه گزارش شده باشد. داده های آماری حاکی از آن است که تست RBOT انجام شده از دو نمونه روغن یکسان، در یک آزمایشگاه با یک دستگاه و یک اپراتور یکسان خطایی بین 5% ± تا 15% ± دارد. این انحراف را خطای تکرارپذیری  آزمایش می‌نامند.

RBOT ASTM D 4378

.

RBOT روغن

 

مقاله “پایداری اکسیداسیون روغن توربین” که در شماره چهارم نشریه نگهداری و تعمیرات در صنایع معدن، سیمان و فولاد  چاپ شده است را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

rbot-pdf

rbot-pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.