آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

V94.2 gas Turbine deposit

رسوب در توربین گاز V94.2

تاثیرآلودگی سوخت در تشکیل رسوب در توربین گاز V94.2

با توجه به شرایط کاری توربین‌های گازی، تجهیزات توربین از سوپرآلیاژهایی ساخته می‌شوند که مقاومت کافی در برابر عوامل خوردگی،…