مرور برچسب

Sympathetic Vibration

ارتعاشات همنوا چیست؟

شناسایی منبع ارتعاش از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. این منبع می­تواند یکی از اجزا ماشین یا اینکه ناشی از انتقال نیروی ایرتعاش از عوامل خارجی باشد. بخش عمده­ای از ارتعاشات یک ماشین دوار مربوط به وجود عیب در اجزا خود ماشین می­باشد ولی ممکن…