راه اندازی توربین بخار

مراحل راه اندازی توربین بخار E-Type Siemens

در این مقاله سعی شده است مراحل راه‌اندازی توربین بخار از دیدگاه تنش‌های حرارتی مجاز ارزیابی و تحلیل شود به قسمی که بتوان با توجه به تنش‌های حرارتی مجاز تحلیلی در مورد مدت زمان راه‌اندازی توربین ارائه نمود. 1– اهمیت راه اندازی توربین بخار در راه اندازی توربین بخار، اجزاء توربین که در دمای پایینی …

مراحل راه اندازی توربین بخار E-Type Siemens ادامه »