آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

gas turbine nox decrease

کاهش ناکس توربین گازی

چهار روش کاهش ناکس توربین گازی

با افزایش بیشینه دمای گازهای توربین گازی، بازده حرارتی سیکل ترکیبی زیاد می‌شود. با این‌همه، زمانی که دمای کارکرد توربین…