آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

کاهش ناکس توربین گازی

کاهش ناکس توربین گازی

چهار روش کاهش ناکس توربین گازی

با افزایش بیشینه دمای گازهای توربین گازی، بازده حرارتی سیکل ترکیبی زیاد می‌شود. با این‌همه، زمانی که دمای کارکرد توربین…