روش های تصفیه آب

روش های تصفیه آب

به طور کلی روش های تصفیه آب به سه نوع روش‌های فیزیکی، حذف یون‌های محلول و روش‌های گندزدایی تقسیم می‌شوند. روش‌های فیزیکی شامل شفاف کردن، صاف کردن و نرم کردن آب به ‌وسیله عمل ترسیب می‌باشد. همچنین روش‌های حذف یون‌های محلول شامل اسمز معکوس، رزین‌های تبادل یونی، نرم‌سازی و … بوده و روش‌های گندزدایی شامل …

روش های تصفیه آب ادامه مطلب »