آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

رسوب در توربین گاز V94.2

رسوب در توربین گاز V94.2

تاثیرآلودگی سوخت در تشکیل رسوب در توربین گاز V94.2

با توجه به شرایط کاری توربین‌های گازی، تجهیزات توربین از سوپرآلیاژهایی ساخته می‌شوند که مقاومت کافی در برابر عوامل خوردگی،…