آموزش نیروگاه| سعید کردی زاده

توربين گازي v94.2

توربين گازي v94.2

بررسی تاثیر عوامل عملیاتی و محیطی بر عملکرد توربين گازي v94.2

1- توربين گازي v94.2 مشخصات عملکردی توربین‌های گازی (توان تولیدی، راندمان، نرخ حرارت، مصرف سوخت، دمای گازهای خروجی و …) از…