زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.
مرور برچسب

توربين گازي v94.2

بررسی تاثیر عوامل عملیاتی و محیطی بر عملکرد توربين گازي v94.2

1- توربين گازي v94.2 مشخصات عملکردی توربین‌های گازی (توان تولیدی، راندمان، نرخ حرارت، مصرف سوخت، دمای گازهای خروجی و ...) از عوامل متعددی تاثیر پذیرند. این تاثیر در برخی موارد باعث بهبود مشخصات عملکردی و در برخی دیگر باعث کاهش عملکرد…